Ashui.com

Thursday
Dec 09th
Home Tin tức / Sự kiện Hiệu quả của dự án “Xây dựng năng lực quản lý đô thị tại 10 quận nội thành thành phố Hà Nội”

Hiệu quả của dự án “Xây dựng năng lực quản lý đô thị tại 10 quận nội thành thành phố Hà Nội”

Viết email In

(Dự án hợp tác giữa Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam và Viện ODA trường Đại học GACHON Hàn quốc, được Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) tài trợ, thời gian 01 năm từ tháng 3/2013 đến 3/2014).  

1- Tóm tắt dự án

- Tên dự án: “Xây dựng năng lực quản lý đô thị tại 10 quận nội thành Thành phố Hà Nội”
- Cơ quan thực hiện: Viện ODA trường Đại học GACHON Hàn quốc và Hội Quy hoạch pát triển đô thị Việt Nam (VUPDA).
- Cơ quan tài trợ : Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA)
- Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2013 đến 3/2014.
- Mục tiêu của dự án:
   + Đối với cán bộ công chức thành phố Hà Nội: 

  • Nâng cao năng lực quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân các Quận, Phường thuộc thành phố Hà Nội;
  • Cải thiện công tác thực thi quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng chất lượng, minh bạch và hiệu quả. 

   + Đối với các nhà chuyên môn, giảng viên, sinh viên các trường đại học: 

  • Nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quy hoạch. quản lý đô thị và hành chính đô thị;
  • Phối hợp giữa lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong quá trình đô thị hóa.

   + Đối với người dân: 

  • Nâng cao nhận thức của người dân về các thủ tục và quy trình quản lý hành chính đô thị của thành phố Hà Nội;
  • Nâng cao trách nhiệm của người dân đối với việc tham gia vào quá trình lập quy hoạch và phát triển đô thị. 

Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực quản lý hành chính công đô thị”, ngày 19/3/2014 tại Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 

2- Hoạt động của dự án 

- Điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại UBND 10 quận nội thành thành phố Hà Nội;
- Điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo của cán bộ chuyên môn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác và học tập tại các trường đại học, Viện nghiên cứu; 
- Điiều tra khảo sát về trình độ hiểu biết của người dân trong lĩnh vực hành chính công và các dịch vụ cơ bản của đô thị; nhu cầu và nguyện vọng của người dân trong tổ chức các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ đô thị;
- Điều tra đánh giá kết quả sau các khóa đào tạo;
- Tổ chức các khóa tập huấn “Quản lý nhà nước về đô thị” cho đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân 10 quận nội thành Hà Nội;
- Tổ chức khóa khóa đào tạo “Quy hoạch cho lãnh đạo thành phố Hà Nội”;
- Tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức hành chính và quản lý đô thị” cho cộng đồng dân cư tại các phường của 10 Quận nội thành Hà Nội;
- Tổ chức các khóa đào tạo về “Quy hoạch và quản lý đô thị” cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trường đại học Kiến trúc Hà Nội, trường đại học Xây dựng Hà Nội và cán bộ chuyên môn của các Viện nghiên cứu;
- Biên soạn tài liệu “Quản lý nhà nước về đô thị” cho khóa tập huấn cán bộ công chức 10 quận nội thành Hà Nội;
- Biên soạn tài liệu “Quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong quá trình đô thị hóa” cho khóa đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành quy hoạch và quản lý đô thị;
- Biên soạn tài liệu “Một số quy định hiện hành và thủ tục cơ bản về hành chính đô thị và hướng dẫn cồng đồng dân cư tham gia vào quy hoạch xây dựng đô thị” cho lớp tập huấn cộng đồng dân cư tại các phường của 10 Quận nội thành Hà Nội;
- Biên soạn tờ rơi giới thiệu dự án và nội dung, chương trình các khóa đào tạo ngắn hạn;
- Tổ chức Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực quản lý hành chính công đô thị”;
- Tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực lập quy hoạch”.
- Cấp chứng chỉ quốc tế cho các học viên hoàn thành khóa học. 

3- Kết quả của dự án

3.1. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại 10 quận nội thành Hà Nội về quản lý đô thị. 

a) Công tác tổ chức: 
Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 20/12/2013, VUPDA đã tổ chức 22 khóa tập huấn cho cán bộ công chức 10 Quận và 01 lớp cho lãnh đạo thành phố Hà Nội. Nội dung tập huấn gồm 24 chuyên đề thuộc 6 lĩnh vực :
- Quản lý nhà nước về kinh tế đô thị;
- Quản lý nhà nước về môi trường đô thị;
- Quản lý nhà nước về giao thông đô thị;
- Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị;
- Quản lý nhà nước về xã hội đô thị;
- Quản lý nhà nước về văn hóa đô thị.
b) Tác động tích cực của dự án:
- Các học viên được tiếp cận một cách đầy đủ và đánh giá một toàn diện về các nội dung và các yếu tố tích cực và hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đô thị từ các lĩnh vực giao thông, quy hoạch, môi trường, kinh tế, văn hóa và xã hội.
- Các học viên tham gia được chia sẻ và trao đổi các kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị khi đề xuất các giải pháp giải quyết công việc trong lĩnh vực công tác của mình.
- Nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền đô thị trong việc kiểm soát sự phát triển đô thị.


Bài trình bày của GS. So Jin Kwang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gachon (Hàn Quốc) tại khóa đào tạo cho cán bộ lãnh đạo TP Hà Nội 

3.2. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong lĩnh vực quản lý đô thị. 

a) Công tác tổ chức:
Từ tháng 1/2014 đến tháng 2/2014, VUPDA đã tổ chức 05 khóa đào tạo cho cán bộ chuyên môn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. Nội dung tập huấn bao gồm 8 chuyên đề thuộc lĩnh vực “Quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong quá trình đô thị hóa”.
b) Tác động tích cực của dự án:
- Tăng cường sự hiểu biết của sinh viên, học viên cao học với các vấn đề liên quan đến công tác quy hoach và quản lý đô thị hiện nay.
- Nâng cao nhận thức giữa lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết tốt những vấn đề của thực tiễn đặt ra.
- Được cập nhật các thông tin mới tác động hoặc có liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đô thị như biến đổi khí hậu& nước biển dâng, tiết kiệm năng lượng, công trình xanh, kiến trúc xanh...
- Tạo cơ hội được tham gia ý kiến, trình bày những vấn đề và nhận thức trước những yêu cầu thực tiễn đặt ra cho các đô thị hiện nay.
- Gợi mở cho các sinh viên năm cuối lựa chọn hướng nghiên cứu trong các đồ án tốt nghiệp và các đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của nghiên cứu sinh, học viên cao học.


Khóa đào tạo cho các sinh viên khoa quản lý đô thị trường đại học Kiến trúc Hà Nội 

3.3. Tăng cường sự hiểu biết của người dân về thủ tục hành chính đô thị và hướng dẫn người dân tham gia vào công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị. 

a) Công tác tổ chức:
Từ tháng 1/2014 đến tháng 10/4/2014, VUPDA đã tổ chức 10 khóa tập huấn cho người dân và cán bộ đô thị của các phường thuộc 10 quận nội thành thành phố Hà Nội. Nội dung tập huấn bao gồm các bài giảng về một số quy định hiện hành và thủ tục cơ bản về hành chính đô thị, uy hoạch đô thị và các bài học kinh nghiệm hướng dẫn cộng đồng dân cư tham gia vào quy hoạch xây dựng đô thị.
b) Tác động tích cực của dự án:
- Nâng cao trình độ hiểu biết của người dân trong lĩnh vực hành chính công và các dịch vụ cơ bản của đô thị.
- Tạo sự thay đổi theo hướng tích cực trong giao tiếp giữa chính quyền và người dân trên cơ sở cải cách các thủ tục hành chính và dân chủ cơ sở.
- Giúp cộng đồng dân cư thấy rõ được quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong sự tham gia vào quy hoạch và xây dựng đô thị .
- Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng, giám sát và thực thi các đồ án quy hoạch, mang lại những lợi ích thiết thực cho công tác quy hoạch, quản lý đô thị, sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả.
- Nâng cao năng lực và niềm tin của cộng đồng đối với chính quyền đô thị.


Lớp tập huấn cho người dân tại Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai, ngày 19/2/2014

4- Kết luận 

Dự án “Xây dựng năng lực quản lý hành chính đô thị tại 10 quận nội thành Hà Nội” là dự án góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân các Quận, Phường, các Sở Ban ngành thuộc thành phố Hà Nội. 

Dự án cũng đã giúp cho cộng đồng dân cư ở các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội có được những thông tin cơ bản và hướng dẫn cụ thể trong việc tiếp cận với các quy định và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn phường. Giúp người dân hiểu được vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia vào các hoạt động xây dựng và quản lý đô thị. Đồng thời đưa các vấn đề nghiên cứu, lý luận vào thực tiễn một cách hài hòa, hiệu quả. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy cần tiếp tục xây dựng các dự án tập huấn, đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, cộng đồng dân cư trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian tới. Một nhiệm vụ mà sự thành công của dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và sẽ là những bài học kinh nghiệm và mô hình hoạt động có hiệu quả có thể ứng dụng cho các đô thị khác trên cả nước.


Lễ trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa đào tạo 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Tìm kiếm

Sách

Đô thị vị nhân sinh / Cities for People

Xanh hóa Châu Á / Greening Asia

Hiện có 1819 khách Trực tuyến

Hợp tác / Tài trợ