Ashui.com

Thursday
Dec 09th
Home Giới thiệu
Viết email In

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM 
Vietnam Urban Planning and Development Association - VUPDA

  • Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.
  • Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định cho phép thành lập ngày 02/02/1998 theo Quyết định số 24/1998/QĐ-TTg.
  • Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước tập hợp đông đảo các cán bộ thuộc lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam. Số hội viên trong cả nước hiện có trên 4000 người.
  • Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ, mục đích

Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước tự nguyện tham gia; Hội hoạt động trong phạm vi cả nước trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, ra sức phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản, trụ sở và cơ quan ngôn luận riêng; Hội được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn, thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị.

- Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên;

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị; thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao cho Hội;

- Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội khác trong việc nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn đầu tư, đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị;

- Tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, pháp luật góp phần nâng cao dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị;

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn hoạt động ngành nghề cho các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc của Hội;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.


 

 

Tìm kiếm

Sách

Đô thị vị nhân sinh / Cities for People

Xanh hóa Châu Á / Greening Asia

Hiện có 1930 khách Trực tuyến

Hợp tác / Tài trợ