Ashui.com

Tuesday
Jun 25th
Home Tương tác Q&A Dự án nào phải thực hiện theo Luật Đầu tư công 2019?

Dự án nào phải thực hiện theo Luật Đầu tư công 2019?

Viết email In

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc) gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp về việc dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định thì có được phép điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 2019 không?

Ông Linh cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn (vốn ngân sách Nhà nước của nhiều cấp, hoặc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).


(Ảnh minh họa: Internet)

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 101, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 quy định:

“1. Đối với chương trình, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2015 mà không được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thì việc điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của Luật này.

2. Đối với chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 mà chưa có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục lập, thẩm định trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”.

Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và đã có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định, trường hợp có thay đổi chủ trương đầu tư dự án thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các nghị định hướng dẫn thì các thủ tục tiếp theo như phê duyệt quyết định đầu tư dự án hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy trình, thủ tục tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Thủ tục đầu tư dự án sử dụng nhiều nguồn vốn

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước nhiều cấp, căn cứ Khoản 6, 7 Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, cấp quyết định chủ trương đầu tư là cấp quản lý dự án theo phân cấp, không phụ thuộc vào nguồn vốn thuộc ngân sách cấp nào.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ dự án thuộc cấp nào quản lý theo quy định phân cấp của từng địa phương để xác định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án tương ứng. Việc sử dụng ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ cấp trên cần thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc cấp tỉnh quản lý theo phân cấp nhưng sử dụng toàn bộ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án là HĐND cấp tỉnh.

Đối với dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: Khoản 3, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: “Trường hợp chương trình, dự án quy định tại Khoản này có sử dụng nguồn vốn của ngân sách Nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật này đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước”.

Do đó, đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án như dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 tùy theo loại dự án (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C).

Tuệ Minh

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
 
Hiện có 1460 khách Trực tuyến

Quảng cáo