Ashui.com

Saturday
Sep 30th
Home Tương tác Phản biện Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá di sản kiến trúc Pháp thuộc ở Hà Nội

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá di sản kiến trúc Pháp thuộc ở Hà Nội

Viết email In

Trong 80 năm chiếm đóng và biến Hà Nội thành thủ đô Đông Dương thuộc Pháp, người Pháp cùng với người Việt Nam đã để lại một di sản kiến trúc thuộc địa có giá trị to lớn về các mặt lịch sử, văn hóa, xã hội và thẩm mỹ. Bộ phận di sản quý giá này đã góp phần tạo ra diện mạo đặc trưng của đô thị Hà Nội, đồng thời cũng là minh chứng quan trọng cho lịch sử phát triển của thành phố. Ngày nay, nơi có mật độ dày đặc các công trình kiến trúc thuộc địa là khu phố Pháp đã trở thành một bộ phận quan trọng của khu vực đô thị lõi lịch sử của Hà Nội mở rộng trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã chú trọng đến phát triển kinh tế, phát triển đô thị Hà Nội mà chưa chú trọng tới việc bảo tồn di sản kiến trúc. Chính cách nhìn nhận có phần thiên lệch này làm cho bộ phận di sản kiến trúc thuộc địa Pháp đang xuống cấp theo thời gian, bị xâm hại, thậm chí đã biến mất một phần bởi bàn tay con người. Điều này đã làm mất đi không chỉ những giá trị hữu hình mà cả những giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và cộng đồng, khiến cho thế hệ mai sau không thể hiểu hết về quá trình phát triển của Hà Nội. 

Những kinh nghiệm của quốc tế và Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy quá trình phát triển đô thị muốn trở thành thực sự bền vững thì phải gắn với quá trình bảo tồn những đặc trưng của đô thị, trong đó có việc bảo tồn các di sản kiến trúc. Tuy nhiên muốn công tác bảo tồn di sản được tiến hành thuận lợi và hiệu quả thì việc đánh giá giá trị các công trình di sản cần được tiến hành trước một bước. Do việc chưa định hình được hệ thống tiêu chí đánh giá di sản kiến trúc thuộc địa mà ở nhiều thành phố ở Việt Nam vẫn chưa hoạch định được chiến lược bảo tồn và chưa đưa ra được quy chế bảo tồn di sản kiến trúc thuộc địa Pháp. 


Dinh Toàn quyền Đông Dương 


Sở Tài chính Đông Dương 


Trường Cao đẳng tiểu học nữ sinh Pháp 

Hệ thống tiêu chí đánh giá kiến trúc thuộc địa Pháp ở Hà Nội

Quan điểm xây dựng hệ thống tiêu chí:

- Hệ thống tiêu chí xây dựng trên cơ sở tham khảo các hệ thống tiêu chí xác định giá trị công trình di sản được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.
- Hệ thống tiêu chí đảm bảo đánh giá đầy đủ các giá trị vật thể và phi vật thể của di sản kiến trúc thuộc địa Pháp tại Hà nội.
- Hệ thống tiêu chí đảm bảo đánh giá giá trị bản thân công trình di sản và các yếu tố làm gia tăng giá trị công trình di sản.
- Đánh giá kiến trúc thuộc địa Pháp không phải là phép cộng đơn giản các tiêu chí thành phần, mà là phép tập hợp các tiêu chí.

Tiêu chí đánh giá kiến trúc thuộc địa Pháp:

Trên cơ sở quan điểm xây dựng tiêu chí đánh giá kiến trúc thuộc địa Pháp ở Hà Nội và tham khảo các hệ thống tiêu chí xác định giá trị công trình di sản được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, tác giả kiến nghị một hệ thống tiêu chí gồm hai nhóm: Nhóm tiêu chí đánh giá giá trị bản thân công trình và nhóm tiêu chí đánh giá các yếu tố làm gia tăng giá trị công trình.

a) Nhóm tiêu chí đánh giá giá trị bản thân công trình (phần cứng) - liên quan tới bảo tồn:

Giá trị Lịch sử: 
- Công trình đặc biệt, có giá trị đánh dấu các giai đoạn lịch sử trong thời kỳ Pháp thuộc.
- Công trình gắn với sự kiện lịch sử và danh nhân lịch sử.

Giá trị niên đại: 
- Công trình có niên đại ≥ 100 năm.
- Công trình có niên đại ≥ 70 năm và < 100 năm.
- Công trình có niên đại ≥ 50 năm và < 70 năm.

Giá trị Văn hóa: 
- Công trình cho thấy sự giao thoa văn hóa Pháp - Việt, văn hóa Đông - Tây thời kỳ Pháp thuộc.
- Công trình cho thấy sự pha trộn văn hóa các thời kỳ khác nhau trong lịch sử.

Giá trị Xã hội: 
- Công trình là nơi thu hút các các hoạt động và các dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng dân cư khu vực và thành phố.
- Công trình đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư khu vực và thành phố.

Giá trị Nghệ thuật: 
- Công trình có hình khối đẹp, tỷ lệ mặt đứng hài hòa.
- Công trình đặc trưng cho một phong cách kiến trúc.
- Công trình có tính trang trí nổi bật.

Giá trị về công nghệ và điều kiện xây dựng: 
- Công trình đặc trưng cho một kiểu loại kết cấu xây dựng và vật liệu.
- Công trình có tính đáp ứng khí hậu nhiệt đới.

b) Nhóm tiêu chí đánh giá các yếu tố làm gia tăng giá trị công trình (phần mềm) - liên quan tới phát huy giá trị: 

Giá trị trong khuôn viên công trình: 
- Công trình có khuôn viên nhiều cây xanh.
- Công trình có cổng, hàng rào mang tính thẩm mỹ cao.
- Công trình có lối vào được tổ chức đẹp, có các yếu tố phù trợ như cây xanh, bể nước…

Giá trị ngoài khuôn viên công trình: 
- Công trình nằm trong quần thể các công trình di sản, nằm trên tuyến phố, ô phố nhiều công trình di sản.
- Công trình ở khu vực có các hoạt động du lịch, thương mại sầm uất.
- Công trình có khả năng tạo điểm nhấn thị giác cho khu vực: vị trí, quy mô, độ cao.
- Công trình có trường nhìn rộng, nhiều góc nhìn đẹp. 


Dinh Thống sứ Bắc Kỳ 


Ngân hàng Đông Dương 

Xây dựng thang điểm cho hệ thống tiêu chí: 

a) Quan điểm:

- Thang điểm đưa ra phải đảm bảo phân loại các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp trên cơ sở các văn bản pháp quy hiện hành.
- Thang điểm có khả năng phân loại các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp thành các nhóm một cách rõ ràng, có cơ sở khoa học.
- Thang điểm được xây dựng theo phương pháp chuyên gia: Tham vấn các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc khi xây dựng thang điểm của nhóm tiêu chí và các tiêu chí thành phần.

b) Thang điểm cho nhóm tiêu chí:

Thang điểm của mỗi nhóm tiêu chí sẽ dựa trên mức độ quan trọng của nhóm tiêu chí đó đối với giá trị của công trình di sản và vấn đề bảo tồn bền vững.
- Nhóm tiêu chí 1, đánh giá giá trị bản thân công trình (phần cứng): 70 điểm.
- Nhóm tiêu chí 2, đánh giá các yếu tố làm gia tăng giá trị công trình (phần mềm): 30 điểm.
Thang điểm của nhóm tiêu chí 1 dựa trên số điểm của từng tiêu chí thành phần và được phân thành 3 loại theo thang A, B, C theo phần trăm số điểm của nhóm: A cho công trình đạt ≥ 75%, B cho công trình đạt ≥ 50%, C cho công trình đạt ≥ 20% số điểm tối đa của Nhóm tiêu chí.

c) Thang điểm cho các tiêu chí thành phần:

Nhóm tiêu chí đánh giá giá trị bản thân công trình: 

Giá trị Lịch sử: 10 điểm.
- Công trình đặc biệt, có giá trị đánh dấu các giai đoạn lịch sử trong thời kỳ Pháp thuộc: 1 - 5 điểm.
- Công trình gắn với sự kiện lịch sử và danh nhân lịch sử: 1 - 5 điểm.

Giá trị niên đại: 15 điểm.
- Công trình có niên đại ≥ 100 năm: 11 - 15 điểm.
- Công trình có niên đại ≥ 75 năm và < 100 năm: 6 - 10 điểm.
- Công trình có niên đại ≥ 50 năm và < 75 năm: 1 – 5 điểm.

Giá trị Văn hóa: 10 điểm.
- Công trình cho thấy sự giao thoa văn hóa Pháp - Việt, văn hóa Đông - Tây thời kỳ Pháp thuộc: 1 - 5 điểm.
- Công trình cho thấy sự pha trộn văn hóa các thời kỳ khác nhau trong lịch sử: 1 - 5 điểm.

Giá trị Xã hội: 10 điểm.
- Công trình là nơi thu hút các các hoạt động và các dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng dân cư khu vực và thành phố: 1 - 5 điểm.
- Công trình đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư khu vực và thành phố (trường học, bệnh viện…): 1 - 5 điểm.

Giá trị Nghệ thuật: 15 điểm.
- Công trình có hình khối đẹp, tỷ lệ mặt đứng hài hòa: 1 - 5 điểm.
- Công trình đặc trưng cho một phong cách kiến trúc: 1 - 5 điểm.
- Công trình có tính trang trí nổi bật: 1 - 5 điểm.

Giá trị về công nghệ và điều kiện xây dựng: 10 điểm.
- Công trình đặc trưng cho một kiểu loại kết cấu xây dựng và vật liệu: 1 - 5 điểm.
- Công trình có tính đáp ứng khí hậu nhiệt đới Hà Nội: 1 - 5 điểm.

Nhóm tiêu chí đánh giá các yếu tố làm gia tăng giá trị công trình:

Giá trị trong khuôn viên công trình: 10 điểm
- Công trình có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh: 1 - 5 điểm.
- Công trình có cổng, hàng rào mang tính thẩm mỹ cao, lối vào đẹp: 1 - 5 điểm.

Giá trị ngoài khuôn viên công trình: 20 điểm
- Công trình nằm trong quần thể các công trình di sản, nằm trên tuyến phố, ô phố nhiều công trình di sản: 1 - 5 điểm.
- Công trình ở khu vực có các hoạt động du lịch, thương mại sầm uất: 1 - 5 điểm.
- Công trình có khả năng tạo điểm nhấn thị giác cho khu vực: 1 - 5 điểm.
- Công trình có trường nhìn rộng, nhiều góc nhìn đẹp: 1 - 5 điểm. 


Đại học Đông Dương 


Quỹ Tín dụng Bất động sản 

Phân cấp giá trị các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp:

Nhóm 1: Các công trình có giá trị đặc biệt
- Các công trình thuộc loại A của Nhóm tiêu chí 1.
- Các công trình có tổng số điểm thành phần ≥ 75.

Nhóm 2: Các công trình có giá trị cao
- Các công trình thuộc loại B của Nhóm tiêu chí 1.
- Các công trình có tổng số điểm thành phần ≥ 50.

Nhóm 3: Các công trình có giá trị trung bình
- Các công trình có tổng số điểm thành phần ≥ 20.
- Các công trình có tổng số điểm thành phần < 20 đã biến dạng hoàn toàn không đưa vào diện các công trình cần bảo tồn.

Áp dụng cho việc đánh giá các công trình công cộng:

Năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7177/QĐ-UBND về “Danh mục biệt thự Pháp có giá trị”, trong đó đưa ra danh mục 1253 biệt thự có giá trị. Đây là một danh mục xếp hạng đầy đủ các biệt thự có giá trị xây dựng trước năm 1954. Cũng trong năm 2013, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về “Danh mục các công trình công cộng có giá trị xây dựng trước năm 1954 trong khu phố cũ”, trong đó đưa ra danh mục 48 công trình công cộng có giá trị. Trong tổng số 48 công trình của Danh mục, chỉ có 31 công trình là công trình công cộng thời Pháp thuộc, 17 công trình còn lại là các biệt thự, chung cư thời Pháp thuộc được cải tạo sử dụng làm công thự. Do vậy việc áp dụng hệ thống tiêu chí để đánh giá toàn bộ các công trình công cộng thời Pháp thuộc còn tồn tại đến nay có thể cho ta những giá trị tham khảo tốt. 

Bảng: Danh mục các công trình công cộng có giá trị xây dựng trước năm 1954   

TT

Công trình 

Công năng hiện nay

Địa chỉ hiện nay

Số điểm

Xếp hạng

1

Dinh Toàn quyền Đông Dương

Văn phòng Chủ tịch nước

Hùng Vương

95

Giá trị đặc biệt

2

Dinh Phó Toàn quyền Đông Dương

Tòa soạn báo Nhân Dân

71 Hàng Trống

72

Giá trị cao

3

Dinh Thống sứ Bắc Kỳ

Nhà khách Chính phủ

12 Ngô Quyền

91

Giá trị đặc biệt

4

Phủ Thống sứ Bắc Kỳ

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

14 Ngô Quyền

82

Giá trị đặc biệt

5

Toà án

Toà án Nhân dân tối cao

48 Lý Thường Kiệt

85

Giá trị đặc biệt

6

Nhà tù trung ương

Di tích lịch sử Nhà lao Hỏa Lò

1 Hỏa Lò

78

Giá trị đặc biệt

7

Tòa Đốc lý Hà Nội

Sở Ngoại vụ Hà Nội

81 Đinh Tiên Hoàng

71

Giá trị cao

8

Sở Kế toán

Nhà làm việc UBND TP Hà Nội

12 Lê Lai

66

Giá trị cao

9

Sở Lâm nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội

49 Hàng Dầu

70

Giá trị cao

10

Nha Công chính Bắc Kỳ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

164 Trần Quang Khải

69

Giá trị cao

11

Tòa án Hàng Tre

Ủy ban sông Mê Công

23 Hàng Tre

69

Giá trị cao

12

Sở Thương chính Đông Dương

Bảo tàng Cách mạng

25 Tông Đản

76

Giá trị đặc biệt

13

S Tài chính Đông Dương

Bộ Ngoại giao

1 Tôn Thất Đàm

85

Giá trị đặc biệt

14

Nha Địa chính Bắc Kỳ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

7 Tràng Thi

73

Giá trị cao

15

Phòng Thương mại và Nông nghiệp

Bưu điện Quốc tế Hà Nội

6 Đinh Lễ

79

Giá trị đặc biệt

16

Sở Bưu điện Đông Dương

Bộ Thông tin Truyền thông

18 Nguyễn Du

75

Giá trị cao

17

Sở chỉ huy quân đội Pháp

Nhà khách Bộ Quốc phòng

33 Phạm Ngũ Lão

77

Giá trị cao

18

Doanh trại lính Pháp

Bảo tàng Quân sự Việt Nam

28A Điện Biên Phủ

76

Giá trị đặc biệt

19

Doanh trại lính Pháp

Di tích Cục Tác chiến

Khu A - Hoàng thành Thăng Long

76

Giá trị đặc biệt

20

Sở chỉ huy quân đội Pháp trong thành cổ

Bảo hiểm Xã hội

Quốc phòng

28 Lý Nam Đế

81

Giá trị đặc biệt

21

Cục Quân nhu

Công ty Vạn Xuân

1 Hoàng Diệu

77

Giá trị đặc biệt

22

Sở Mật thám Bắc Kỳ

Sở Công an Hà Nội

84 Trần Hưng Đạo

76

Giá trị đặc biệt

23

Đồn cảnh sát Quận 1

Công an quận

Hoàn Kiếm

2 Tràng Thi

72

Giá trị cao

24

Trường Sainte Marie

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba

37 Hai Bà Trưng

71

Giá trị cao

25

Trường Puginier

Trường THPT Việt Đức

47 Lý Thường Kiệt

71

Giá trị cao

26

Trường Petit Lycée

Trường THPT Trần Phú

8 Hai Bà Trưng

76

Giá trị cao

27

Trường Trung học Bảo hộ

Trường THPT Chu Văn An

10 Thụy Khê

76

Giá trị đặc biệt

28

Trường Grand Lycée Albert Saraut

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

1C Hoàng Văn Thụ

82

Giá trị đặc biệt

 

29

Trường Cao đẳng Sư phạm Đỗ Hữu Vị

Trường THPT Phan Đình Phùng

67 Cửa Bắc

71

Giá trị cao

30

Trường Cao đẳng tiểu học nữ sinh Pháp

Bộ Tư pháp

60 Trần Phú

79

Giá trị đặc biệt

31

Trường Đồng Khánh

Trường THCS Trưng Vương

26 Hàng Bài

75

Giá trị đặc biệt

32

Trường Brieux

Trường THCS Thanh Quan

29 Hàng Cót

62

Giá trị cao

33

Trường Mỹ thuật Đông Dương

Đại học Mỹ thuật Việt Nam

42 Yết Kiêu

67

Giá trị cao

34

Đại học Y

Đại học Quốc gia Hà Nội

17 Lê Thánh Tông

70

Giá trị cao

35

Đại học Đông Dương

Đại học Quốc gia Hà Nội

19 Lê Thánh Tông

89

Giá trị đặc biệt

36

Đông Dương Học xá

Đại học Bách khoa Hà Nội

46 Tạ Quang Bửu

85

Giá trị đặc biệt

37

Viện Pasteur

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

1 Yecxanh

88

Giá trị đặc biệt

38

Bệnh viện Lanessan

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

1 Trần Hưng Đạo

76

Giá trị đặc biệt

39

Bệnh viện Saint Paul

Bệnh viện Xanh Pôn

12 Chu Văn An

75

Giá trị đặc biệt

40

Bệnh viện Bản xứ

Bệnh viện Việt-Đức

12 Phủ Doãn

71

Giá trị cao

41

Viện Radium Đông Dương

Bệnh viện K

43 Quán Sứ

78

Giá trị đặc biệt

42

Bệnh viện René Robin

Bệnh viện Bạch Mai

78 Giải Phóng

76

Giá trị cao

43

Nhà thương Khách

Bệnh viện Hòe Nhai

17 Hòe Nhai

62

Giá trị cao

44

Bệnh xá bác sĩ Phạm Đức Hợp

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

59 Lý Thường Kiệt

65

Giá trị cao

45

Bệnh xá bác sĩ Vũ Ngọc Huynh

Bệnh viện Công an TP Hà Nội

89 Lý Thường Kiệt

75

Giá trị đặc biệt

46

Bệnh xá bác sĩ

Le Roy des Barres

TCT  Điện tử và Tin học Việt Nam

15 Trần Hưng Đạo

65

Giá trị cao

47

Tòa soạn báo

Avenir du Tonkin

Tòa soạn báo Hà Nội mới

44 Lý Thái Tổ

89

Giá trị đặc biệt

48

Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp

Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia

24 Lý Thường Kiệt

71

Giá trị cao

49

Nhà hát Thành phố

Nhà hát lớn Hà Nội

1 Tràng Tiền

95

Giá trị đặc biệt

50

Bảo tàng Địa chất

Bảo tàng Địa chất

6 Phạm Ngũ Lão

65

Giá trị cao

51

Sở Lưu trữ - Thư viện Đông Dương

Thư viện Quốc gia Việt Nam

31 Tràng Thi

75

Giá trị đặc biệt

52

Bảo tàng Louis Finot

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

1 Phạm Ngũ Lão

88

Giá trị đặc biệt

53

Gian triển lãm Nhà Đấu xảo

Câu lạc bộ Thăng Long

91 Trần Hưng Đạo

63

Giá trị cao

54

Câu lạc bộ Liên hiệp

Cung Thiếu nhi Hà Nội

38 Lý Thái Tổ

72

Giá trị cao

55

Công ty hỏa xa Đông Dương - Vân Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

82 Trần Hưng Đạo

77

Giá trị đặc biệt

56

Công ty Shell

Bộ Khoa học và Công nghệ

39 Trần Hưng Đạo

75

Giá trị đặc biệt

57

Chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân

Phố Đồng Xuân

76

Giá trị đặc biệt

58

Bưu điện

Bưu điện Hà Nội

1 Lê Thạch

82

Giá trị đặc biệt

59

Khách sạn Métropole

Khách sạn Sofitel Métropole

15 Ngô Quyền

75

Giá trị đặc biệt

60

Khách sạn Splendid

Khách sạn Hòa Bình

27 Lý Thường Kiệt

45

Giá trị trung bình

61

Ngân hàng Đông Dương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

49 Lý Thái Tổ

89

Giá trị đặc biệt

62

Quỹ Tín dụng Bất động sản

Công ty Vàng- Bạc- Đá quý Hà Nội

89 Đinh Tiên Hoàng

87

Giá trị đặc biệt

63

Ngân hàng Pháp-Hoa

Bộ Công thương

21 Ngô Quyền

77

Giá trị đặc biệt

64

Nhà máy in Viễn Đông

Trung tâm Văn hóa Pháp

24 Tràng Tiền

75

Giá trị đặc biệt

65

Nhà máy Thuốc lá

Nhà máy in Hà Nội

67 Phó Đức Chính

67

Giá trị cao

66

Nhà máy Thiết bị bưu điện

Công ty CP  Thiết bị bưu điện

80 Nguyễn Thái Học

65

Giá trị cao

67

Xưởng ô tô Citroёn

Công ty Điện máy Hà Nội

10 Tràng Thi

 

62

Giá trị cao

68

Tháp nước Hàng Đậu

Không sử dụng

Cuối phố Hàng Đậu

78

Giá trị đặc biệt

69

Tháp nước Đồn Thủy

Không sử dụng

Cui phố Đinh Công Tráng

67

Giá trị cao

70

Nhà máy đèn Bờ Hồ

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

69 Đinh Tiên Hoàng

69

Giá trị cao

71

Ga Hà Nội

Ga Hà Nội

120 Lê Duẩn

85

Giá trị đặc biệt

72

Cầu Doumer

Cầu Long Biên

 

92

Giá trị đặc biệt

73

Nhà thờ Saint Joseph

Nhà thờ lớn

40 Nhà Chung

84

Giá trị đặc biệt

74

Nhà thờ Cửa Bắc

Nhà thờ Cửa Bắc

27 Nguyễn Biểu

88

Giá trị đặc biệt

75

Nhà thờ Hàm Long

Nhà thờ Hàm Long

21 Hàm Long

65

Giá trị cao

76

Tiểu giáo đường Sainte Marie

Tiểu giáo đường Sainte Marie

37 Hai Bà Trưng

65

Giá trị cao

77

Nhà thờ dòng Dominique

Bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

18 Lê Hồng Phong

79

Giá trị đặc biệt

78

Nhà thờ Tin Lành

Nhà xuất bản Âm nhạc

61 Lý Thái Tổ

66

Giá trị cao

79

Nhà tập kèn

Nhà biểu diễn văn nghệ

Vườn hoa Lý Thái Tổ

70

Giá trị cao


Doanh trại lính Pháp 


Tháp nước Hàng Đậu 

TS.KTS. Trần Quốc BảoGiảng viên chính khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Lời bình  

 
0 # Nguyen 25/04/2018 19:01
Mình có thắc mắc là sao trong danh sách không có khu ký túc xá của sinh viên Đại học Đông Dương nay là Đại học Bách Khoa Hà Nội?
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo