Ashui.com

Monday
Aug 08th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định đồ án quy hoạch

Quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định đồ án quy hoạch

Viết email In

Ngày 31/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 547/QĐ-BXD về việc Ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng. 

Theo quy định chung về sử dụng kinh phí dành cho công tác thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (sau đây gọi tắt là đồ án quy hoạch) là một phần kinh phí cấp cho đồ án quy hoạch, được quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế và Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8/2/2013 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 


(ảnh minh họa) 

Việc thanh toán các khoản chi phí để thẩm định đồ án quy hoạch tạm thời được áp dụng các chế độ chi tiêu hiện hành quy định đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các dự án điều tra cơ bản sự nghiệp kinh tế. 

Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện thẩm định đồ án quy hoạch gồm: Hồ sơ thanh, quyết toán các khoản chi tiền công, thù lao phản biện; Hồ sơ thanh, quyết toán đối với hợp đồng giao nhiệm vụ, hợp đồng thuê khoán chuyên môn với tổ chức, cá nhân. Đối với mua sắm tài sản, vật tư, nguyên vật liệu, công tác phí trong và ngoài nước và các khoản chi khác thì chứng từ quyết toán theo quy định hiện hành. 

Về quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định đồ án quy hoạch được thực hiện cụ thể: đối với nguồn kinh phí thẩm định sẽ được trích từ kinh phí của các đồ án quy hoạch được quy định theo tỷ lệ; về nội dung chi cho công tác thẩm định gồm kinh phí thẩm định dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định. 

T.Thanh 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 843 khách Trực tuyến

Quảng cáo