Ashui.com

Thursday
Aug 18th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở VN

Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở VN

Viết email In

Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia trên thế giới, của các tổ chức quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài) trong họat động xây dựng ở Việt Nam.

Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Thông tư này.


Ảnh minh họa : Dự án Hà Nội Plaza đang được triển khai trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội

Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài bao gồm:

1. Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

3. Phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các Bộ, ngành quy định.

Quản lý nhà nước việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.

Ngoài ra còn có điều kiện và thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài như:

Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn và áp dụng trong các hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện: Đảm bảo các nguyên tắc đã nêu ở Điều 3; Phải là các tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và tổ chức tiêu chuẩn khu vực; Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và chấp thuận trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.

Xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010.

Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng.

[ Download : Thông tư số 40/2009/TT-BXD

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2111 khách Trực tuyến

Quảng cáo