Ashui.com

Monday
Mar 27th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Tạo môi trường hoạt động xây dựng thông thoáng

Tạo môi trường hoạt động xây dựng thông thoáng

Viết email In

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, không phù hợp của ngành Xây dựng, bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã tích cực rà soát, đề xuất cũng như tăng cường lấy ý kiến, đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, bảo đảm tính minh bạch trong việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời với việc rà soát, chủ động sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.  


(Ảnh minh họa) 

Rà soát các quy định liên quan

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ đã chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư nhưng được quy định các Nghị định do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14 không đáp ứng tiêu chí tại Điều 7 của Luật Đầu tư “vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” mà thay bằng hình thức quản lý khác. 

Về điều kiện đầu tư kinh doanh, đã rà soát, dự kiến đề xuất bãi bỏ khoảng 41,3%; đơn giản hóa 43,7%; giữ nguyên 15% tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hiện nay đang được quy định tại Luật và Nghị định.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất

Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị với 4 chính sách lớn:

Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung quy định về giấy phép xây dựng, hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, đổi mới quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng... tại Luật Xây dựng; bổ sung việc sử dụng các loại đất khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở được chỉ định chủ đầu tư; bổ sung trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bãi bỏ quy định Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư tại Luật Nhà ở.

Bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, bao gồm: Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, nhà ở, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch; sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị bảo đảm thống nhất với các Luật khác có liên quan.

Hoàn thiện pháp luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ với chính sách mới được đề xuất tại dự án Luật, bao gồm bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật số 03/2016/QH14; bổ sung trường hợp chỉ định thầu tại Luật Đấu thầu; bãi bỏ quy định về giấy phép xây dựng tại Luật Quảng cáo.

Sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn - quy chuẩn, định mức - đơn giá

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới toàn diện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng với mục tiêu soát xét, chỉnh sửa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển khoa học công nghệ, nhu cầu phát triển của thị trường tư vấn, xây dựng trong nước và xã hội hóa có lộ trình công tác xây dựng tiêu chuẩn xây dựng... 

Nhã Kỳ 
(Báo Xây dựng)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1522 khách Trực tuyến

Quảng cáo